Historie – 100 LET VČELAŘŮ V NAČERADCI/1913-2013

    Kdykoliv oslavujeme určité výročí založení, chceme vědět kdy byl spolek založen, kdo stál při jeho kolébce a jaké tu byly poměry, jež si vynutily založení, či z čí iniciativy byl založen. Není živého pamětníka založení spolku a první zápisy jsou neúplné.

 První písemný zachovalý zápis o spolku je ze dne 22. listopadu 1913, kdy se konala tzv. „Valná hromada včelařského spolku“ na které byly přečteny stanovy. Tomuto musela předcházet ustavující valná hromada, na níž byl zvolen přípravný výbor. Ta se musela konat v jarních měsících téhož roku, kdy došly od c. k. místodržitelství v Praze schválené stanovy.  Nezachovala se prezenční listina této valné hromady a neznáme proto všechny zakladatele. Známe však první funkcionáře zvolené na valné hromadě 23. listopadu 1913. Předsedou byl zvolen Josef Štamberg z Olešné, místopředsedou jeho soused Alois Junek, členy výboru př. Halaška z Pravětic, Jan Rezek a Josef  Rezek z Načeradce. Revizory účtů se stali Josef Dobeš a Antonín Zich z Načeradce. Jednatelem a delegátem do ústředí byl zvolen mladý učitel zdejší školy Karel Vilímek. Právě on provedl prvý zápis o spolku a zápisy o schůzích. Prázdné stránky následující za těmito zápisy označují dny, měsíce a roky první světové války (1914-1918) kam i on odešel s ostatními a spolek osiřel. Když v roce 1933 bylo vzpomenuto 20. výročí založení spolku, byl té doby žijícímu spoluzakladateli příteli Vilímkovi zaslán do nového bydliště v Bystřici pozdravný přípis. Odpověděl na něj velmi pěkným dopisem, z něhož vyjímáme: „Potěšila mne velmi milá zpráva, že jste letos oslavili dvacetileté trvání Vašeho spolku. Dvacet let plodné spolkové práce včelařské, dvacet let upřímného včelařského přátelství, to je úspěch, ke kterému Vám srdečně blahopřeji.“

Jaký byl tehdy stav včelaření? Jisté je, že v Načeradci měl jediný včelař medomet. Byl to přítel Karel Novák z Načeradce č. 183. Na svou dobu tento doma vyrobený medomet představoval pokrokového a zkušeného včelaře.  Nevytáčely se v něm rámky, ale do zvláštních forem se vkládal plást vystavěný včelami na loučkách na počátcích plástů a přitmelených k bočním stěnám. Ten se odřezával, odvíčkoval a vytočil. Byli včelaři, kteří pracovali primitivním způsobem. Měli špalky, kláty, svislé i ležaté. Jak říkával př. Váša z Pravětic, podle svých zkušeností a dětských chlapeckých let (nar. 1901) navštěvoval své včely jen jednou v roce na jaře, kdy odkryl jednu polovinu klátu, vyřezal divočinu plnou medu, skládal ji do necek, často i do druhých a třetích, aby pak prázdný prostor zakryl a nechal včely osudu. Při této práci včelaře byl výsledek dobrý.

 

Akce v životě spolku

 • Založení spolku v Načeradci znamenalo postupně převrat ve včelařské práci, přechod k modernímu včelaření. Na schůzích se jednalo o zakoupení medometu na rámky, vařáku na vosk, odvíčkovací nože, vidličky, o mezistěnách a také o cukru.

 • K nejobsáhlejším akcím patří čtyřdenní kurz, uspořádaný ve dnech 9.až 12.června 1921.Zůčastnilo se jej 26 členů a 28 hostů. Kurz zahájil starosta obce učitel Josef Batelka. Vedoucím byl učitel včelařství Karel Salus. Přednášel o včele a jejím životě, o včelím příbytku, o nástrojích, o včelaření podle ročních období, o nemocech, o medu a vosku

 • Za nejúspěšnější včelařský rok (co se týče medu) byl rok 1929. O něm říkal předseda př. Štamberg, že medoval každý kůl v plotě. Paláckej dodal: „a také každý křemelák.“ Bylo vytočeno až 60 kg medu od včelstva. Z posledních let byl také úspěšný rok 1960 a 1981. Výkup medu prováděl pan Jos. Neuman.

 • Jedna z hezkých akcí byla výstava pořádána v neděli 22. ledna 1961 v místní nové tělocvičně, kterou si občané v Načeradci brigádnicky vybudovali. Do krásného prostorného sálu snesli úly, kláty 150-200 let staré a doma vyrobené nářadí. Družstvo Jednota zapůjčilo moderní úly a nářadí pro v tu dobu pokrokové metody. Dále tu byly ukázky medocukrového pečiva perníku a včelařská literatura. Místní myslivci na bohaté expozici vystavovali myslivecké trofeje, různé druhy pušek a nábojů. I různě vyřezávané upomínky lovné i dravé zvěře-práce lesníka Nováčka. Střed sálu byl vyplněn vkusnou výstavou ovoce všeho druhu-dílo to pěstitelů zdejšího kraje. Po celou dobu výstavy, kterou shlédlo na 600 spokojených návštěvníků, byly promítány včelařské filmy.

 • V roce 1980 se vyskytla na našem okrese nemoc VAROAZA, kterou dříve včelaři neznali. Včely jsou napadány roztoči a umírají. V naší organizaci jsme několik roků odolávali, ale nakonec jsme také podlehli a včelstva léčíme. Pro včelaře je toto léčení práce, které musí věnovat čas, a pracovat svědomitě, aby o včely nepřišel.

 • V roce 1983 se konala oslava 70 let trvání organizace. K tomuto výročí byl uspořádán dvoudenní kurz medového pečiva ve školní jídelně a včelařská výstava v tělocvičně. Tohoto kurzu se zúčastnilo 13 žen. Výstava byla stejně jako v roce 1961 hojně navštěvována. Schůze se před otevřením odbývala v hostinci na náměstí. Za KV ČSV promluvil přítel Vopálka, za OV ČSV předseda Frant. Richtr, za MNV předseda Rudolf Pavelka, za ZO ČSV Jaroslav Lukeš st.. Potom následovalo společné otevření výstavy. Po tomto slavném výročí jsme začali s přísunem včelstev k rozkvetlému jeteli na semeno (51 včelstev).

 • Dne 7. 2. 1993 se konala jubilejní výroční členská schůze 80 let na „Paláci“ 42 členů, z toho přítomno 35. (358 včelstev)

 • Rok 2003 byl ve znamení příprav a konání 90. výročí založení ZO ČSV. V tomto roce uhynulo velké množství včelstev. Ve vyšších polohách až 50%. V naší organizaci bylo 181, uhynulo 71 a zůstalo 110 včelstev.Za uhynulá a znovu obnovená včelstva bylo vyplaceno 1.300,- Kč na jedno obnovené včelstvo. Obnoveno bylo 47 včelstev.

 • Oslava 90. výročí naší ZO byla v sobotu 22. 11. a v neděli 23. 11. 2003 ve školní jídelně ZŠ v Načeradci. Velmi dobře se zapojili žáci ZŠ a ve výtvarné výchově pod vedení paní učitelky Slavětínské. Nakreslili a připravili výstavku obrázků k 90. výročí ZO. V sobotu 22. 11. se konal kurz medového pečiva (zúčastnilo se 28 zájemců). Kurz vedla paní uč. včelařství Haasová z Benešova. Druhý den v neděli autobusovým zájezdem členové navštívili muzeum včelařství v Louňovicích. Muzeem nás provázeli př. Jan Šíma a př. Ant. Zrno. Od 12 hod začala slavnostní schůze ve školní jídelně. Oslavy byly publikovány i v denním tisku Středočeský deník, Jiskra.

 • Na VČS 11. 4. 2004 předal MVDr. M. Peroutka, člen ÚV ČSV vyznamenání ÚV př. Jar. Lukešovi st..

 • Dle nového zákona se ZO ČSV mění na Občanská sdružení s vlastním IČO na základě podaného registračního listu 11. 3. 2007.

 • Dne 26. 4. 2008 slavnostní schůze k 95. výročí založení ZO. V místní škole bylo uskutečněno oblastní kolo soutěže Zlatá včela.

 • V roce 2009 př. J. Richtr a př. J. Hauzer vyrobili nový prosklený výstavní úlek pro potřeby ukázek včelaření, který př. ing. V. Damborský prvně předvedl na akci OÚ.

 • V roce 2009 jsme v rámci dotací od Středočeského krajského úřadu získali příspěvky pro začínající včelaře a krajskou dotaci pro výměnu již starých úlů za nové. Ty nám osobně přivezl pan Šenk z Chomutova. S využitím dotace jsme také zakoupili vařák na vosk, který je členům k dispozici u př. J. Richtra v Pravěticích.

 • Na VČS 31. 1. 2010 obdrželi titul od OV ČSV „Vzorný včelař“ J. Zamrzla, F. Richtr, J. Lukeš, S. Štamberg, J. Richtr, V. Svoboda, St. Vítek, ing. F. Kopecký,J. Volek, A. Smetana. Za OV předal Ant. Zrno (jednatel).

 • Čestné uznání od ZO ČSV obdrželi: B. Vender, J. Hauzer, A. Váša, F. Smetana , P. Smetana, V. Dědek, ing. V. Damborský, V. Damborská, J. Slavata, J. Martínek, J. Vojáček , S. Zvára. Předal F. Richtr (předseda ZO).

 • Dne 14. 9. 2011 se v Louňovicích konalo slavnostní otevření Muzea včelařství Podblanicka, na kterém se za naši ZO zúčastnilo 6 členů, převážně členů výboru.

 • Dne 1.4.2012 se konala schůze s přednáškou přítele MVDr. Mil. Peroutky CSc.. Předtím přítel Peroutka předal vyznamenání „Vzorný včelařský pracovník“ udělované RV ČSV spojené i s finanční odměnou 500,-Kč. Vyznamenáni byli: př. Jan Zamrzla, př. Jiří Richtr, př. Jaroslav Lukeš, př. Stanislav Štamberg a př. Jiří Volek.

 • VČS 3.2.2013 předalo vyznamenání, které udělilo OO ČSV „Vzorný včelař“. Vyznamenání obdrželi: ing. V. Damborský, V. Damborská, Jos. Vojáček, F.Smetana, P. Smetana, K. Smrž, Vlad. Dědek, A. Váša, St. Zvára a B. Vender - in memoriam(převzal syn Jaroslav). Předal z titulu funkce KRK OV př. F. Richtr

 • Dne 10. 3. 2013 se konala členská schůze se zajímavou přednáškou přítele MVDr. Mil. Peroutky CSc. na téma „Světové včelaření“. Předtím ale př. Peroutka slavnostně předal vyznamenání 5-ti našim členům ZO udělované RV ČSV „Vzorný včelařský pracovník“ s finanční odměnou 500,-Kč. Vyznamenaní byli: Vlad. Svoboda, St. Vítek, ing. Frant. Kopecký, Ant. Smetana, Frant. Richtr.

 • Všechna vyznamenání byla udělena i v rámci připravovaných oslav 100 let

Co na závěr...

100 let v životě organizace je období tří až čtyř generací. Je to doba vyčerpávající, práce dobrovolných pracovníků, organizátorů. Je to láska ke včele. Je to koníček, který některá léta sahá jeho obdivovatelům hluboko do kapsy. Přes mnohé potíže pravý milovník včel nestagnuje a pokračuje dál.

Listujeme v zažloutlých knihách krasopisně psaných zápisech a stáváme se svědky dění života 100 let Základní organizace včelařů v Načeradci. Když přepisujeme tyto staré zápisy do současnosti, vidíme, že v každé době se našel pracovitý včelař, který byl zapálen do včelaření. Když takových bylo více, bylo pro spolek dobře. V každém spolku se musí najít několik tahounů a ti ostatní přihlížejí a vlastně se vezou.

Vždy během roků se konaly členské schůze a VČS, každých pět roků bylo volebních. Konalo se mnoho akcí - kromě kurzů medového pečiva - mnoho zájezdů pro členy po republice, sběr železa, brigády na obchodním domě, hasičárně. Činnost včelařů připomínají vzrostlé lípy na návsi v Olešné, akátový háj pod silnicí k Horní Lhotě. Vysázený lom k Daměnicím-na Cikáně, lípy za Starcem, na návsi ve Vračkovicích a Pravěticích atd…

V době trvání spolku byly včelařské přednášky a kurzy. Hostovali tu znamenití učitelé včel: př. Vohnout, Patka, Salus, Flara, Jelínková, Ondrák, Jan Šíma, A. Suk, Ant. Zrno, ing. Rosťa Pešek, ing. Frant. Roubal, MVDr. Mil. Peroutka, Mir. Dvořák.

Ve vedení spolku za 100 let se vystřídali

předsedové: Josef Štamberg z Olešné, Jan Zdvíhal - řídící učitel v Křížově, Stanislav Štamberg z Olešné, František Postřihač-ředitel školy v Načeradci, Josef Bejbl, Jiří Janouš, Josef Šimon, Jaroslav David, Jaroslav Lukeš, František Richtr
místopředsedové: Alois Junek, Jan Rezek - Vračkovice, Frant. Zich, Jan Zamrzla, Josef Bejbl, Jiří Peška, Stanislav Štamberg, Ant.Smetana, Vladimír Svoboda
jednatelé: Karel Vilímek, Matěj Paclík - hajný, Ed. Lasik - lesní Olešná, Frant. Postřihač, Emil Dvořák - hostinský na Paláci. Ant.Slabý, Josef Tichý, Miloš Rozkošný, Jan Zamrzla, Jiří Volek, Vladimír Dědek
pokladní: Jos. Rezek, Jan Jeřábek, Ant. Zich, Vilém Vesecký, František Doubek, Jaroslav Lukeš ml.
členové výboru: Halaška - Pravětice, Jan Rezek - Vračkovice, Beneš, Ryšavý, Lasig Jan Bach - Slavětín, Ant. Zich, Jos. Beneš, Karel Novák, Vyskočil – - Louňovice, Jan Jeřábek, Jan Zamrzla, Jan Pokorný, F. Postřihač, E. Dvořák, Jos. Hauzer, Václav Průcha, Václav Kalina - Daměnice, Blažej Procházka - Křížov, Ant. Smrž, Jos. Nepraš, Alois Janouš, F. Richtr, Ant. Smetana, Zdeněk Javorský, Jiří Slavata, Jan Martínek, Jiří Richtr, Jiří Slavata ml.
revizní: Jos. Dobeš, Ant. Zich, Frant. Hauzer, Jos. Beran, Ant. Maceška, Fr. Kačena, Václav Vošický, Ant. Váša st., Ant. Vítek, Ant. Smrž, Frant. Smetana, Jan Gerstner, ing. Frant. Kopecký, Frant. Smetana ml, Jan Martínek
nejstarší žijící člen(později čestný): Matěj Hájek ze Smrčin - zemřel v nedožitých 101 letech.

Velkou pomocí včelařům je i časopis „Včelařství“, který každý člen dostává pravidelně měsíčně poštou. Časopis obsahuje články našich předních včelařských odborníků i včelařů praktiků. Informuje o hlavních záměrech RV ČSV. Seznamuje členstvo s organizačním životem svazu, životní jubilea a úmrtí členů v ZO ČSV.

Knihy zápisů (3 ks)ze všech schůzí od r.1913 jsou uschovány u jednatele ZO, který bude nadále pokračovat v zápisech, ale i elektronickou poštou přes počítač. Nadále povede tzv. kroniku.

Zapsal dle zápisů (výňatky):František Richtr, 26.června 2013